Bokslutskommuniké januari-december 2011

2012-02-01 07:30

Fjärde kvartalet 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 086 jämfört med MSEK 2 327 föregående kvartal.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 75, en minskning med MSEK 221 jämfört med föregående kvartal. Minskningen beror främst på försämrade priser och ett periodiskt underhållsstopp vid Gruvöns bruk som medförde lägre volymer och högre fasta kostnader.
  • Prispressen fortsatte under kvartalet och priserna i lokal valuta för förpackningspapper minskade med cirka 4 procent jämfört med tredje kvartalet.
  • Marknadsrelaterade produktionsstopp genomfördes.

Helåret 2011 jämfört med samma period 2010

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till MSEK 9 343.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 978, en minskning med 6 procent. Ett försämrat rörelseresultat för affärsområde Market Pulp kompenserades delvis av ett förbättrat rörelseresultat för förpackningspapperssegmenten.

Utdelningsförslag

  • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,50 (3,50) per aktie för 2011.

Utsikter

  • Osäkerhet råder avseende orderläget för koncernen för den första delen av 2012. Dock uppvisar marknaden tecken på stabilisering.
  • En fortsatt prispress förväntas för förpackningspapperssegmenten under inledningen av 2012.
  • Vid behov kommer marknadsrelaterade produktionsstopp att äga rum i syfte att återställa marknadsbalansen.

Kommentar av Billeruds VD Per Lindberg:

Tuff avslutning på ett bra år

"2011 har varit ett intressant och utmanande år. Det inleddes mycket positivt med stark efterfrågan, stigande priser och med ett mycket starkt resultat som följd. Året avslutades mer dämpat efter sommarens och höstens nedgång i efterfrågan, prispress på förpackningspapper, sjunkande massapris och minskande kundlager. Konsekvensen av detta är att vi i fjärde kvartalet genererar en rörelsemarginal på endast 4 procent. Rörelseresultatet påverkas av ett periodiskt underhållsstopp i Gruvön, marknadsrelaterade produktionsstopp, 4 procent prissänkning av förpackningspapper och ytterligare nedgång i massapriset. Trots detta levererar vi ett mycket starkt resultat för helåret med en rörelsemarginal som uppnår vårt 10-procentiga mål samt en avkastning på sysselsatt kapital som uppgår till 20 procent.

För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft framledes togs under kvartalet beslut om att investera cirka MSEK 900 i Skärblacka bruk. Investeringen kommer att förbättra energieffektiviteten och miljöprestanda samt möjliggöra framtida expansion.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett lika intressant och utmanande 2012, med en marknad som uppvisar tecken på stabilisering men som fortfarande är osäker och svår att förutspå.”

Last updated: 2012-05-11